Algemene voorwaarden Ink Bros.

Toepasselijkheid:
Ink Bros. is een handelsnaam van Stage Consultants International BV., ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 35029011.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle door Ink Bros. aangegane overeenkomsten.

Ontwerp
Ink Bros. is een printbedrijf. Wij hebben geen DTP'ers in dienst. Wij kijken enkel uw bestand na en printen dit uit. Daarom dient u de bestanden op de maat aan te leveren die u wenst!! Omdat u het bestand kant en klaar naar ons mailt hanteren wij geen instelkosten, startkosten en opmaakkosten. De opdrachtgever blijft altijd verantwoordelijk voor het aangeleverde bestand, zelfs wanneer dit op verzoek van de opdrachtgever door Ink Bros. wordt aangepast.

Gebruiksrechten
Door het geven van een opdracht bevestigt de opdrachtgever dat hij/zij beschikt over de volledige gebruiksrechten (auteursrecht, copyright) van het vestrekte materiaal, zoals foto's, afbeeldingen, logo's, huisstijlen en lettertypes. Wanneer het voor (de medewerkers van) Ink Bros. overduidelijk is dat de opdrachtgever hier niet aan kan voldoen, zal de opdracht worden geweigerd, in alle overige gevallen gaat Ink Bros. uit van de informatie verstrekt door de opdrachtgever.

Overeenkomst:
Een overeenkomst komt tot stand door het schriftelijk of per e-mail bevestigen van de bestelling door Ink Bros. De klant accepteert de leveringsvoorwaarden door de bestelling te plaatsen.

Communicatie:
Ink Bros. erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de Leveringsvoorwaarden erkent de klant dit eveneens.

Bewijs:
De administratie van Ink Bros. geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de klant aan Ink Bros. verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van de door Ink Bros. verrichte leveringen.

Prijzen:
Alle prijzen en tarieven op de website zijn uitgedrukt in euro en exclusief BTW, alle prijzen zijn exclusief verzendkosten.

Verzend / berzorgkosten:
Binnen de regio Rotterdam rekenen we standaard 15,00 verzend- of bezorgkosten. De regio Rotterdam is een straal van 75 km rond het centrum van Rotterdam. Indien mogelijk proberen wij altijd deze kosten voor u te beperken.

Voor drukwerk geldt een standaard bijdrage in de verzendkosten van 15,00 ongeacht de omvang van de levering.
Voor leveringen van grote objecten buiten de regio Rotterdam rekenen we 0,30 per kilometer (enkele reis).

Betalingen:
Alle aankopen via deze website moeten op 1 van de volgende wijzen betaald worden:
-vooraf middels een bank- of giro overschrijving.
-direct met creditcard via Paypal.
-betaling via iDeal.

Leverings termijnen:

De leveringstermijn van onze producten bedraagt normaal gesproken ca 10 werkdagen nadat de betaling is ontvangen. In sommige gevallen zullen wij genoodzaakt zijn in de offerte een langere levertijd op te nemen.

Incasso kosten:
Indien de klant in gebreke blijft, behoudt Ink Bros. het recht voor alle incassokosten aan de klant in rekening te brengen. Ink Bros. heeft onverminderd haar overige toekomende rechten, het recht over het gehele verschuldigde bedrag rente aan u in rekening te brengen, volgens de op dat moment geldende wettelijke rente, vermeerderd met een opslag van 3% op jaarbasis. Deze rente zal worden berekend vanaf de vervaldag van de betrokken factuur tot en met de dag van de totale voldoening. Bovendien komen alle te maken buitenrechtelijke en gerechtelijke incassokosten voor uw rekening. De hoogte van de aan Ink Bros. verschuldigde buitenrechtelijke incassokosten wordt bepaald op 18% van de hoofdsom, met een minimum van 50 Euro.

Eigendom:
Alle aan de klant geleverde zaken blijven eigendom van Ink Bros totdat alle bedragen die de klant verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde zaken volledig aan Ink Bros. zijn voldaan.

Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van Ink Bros. voor schade geleden door haar opdrachtgevers wanneer Ink Bros. haar (leverings)afspraken niet kan nakomen, is beperkt tot het bedrag van de factuur (incl BTW) van Ink Bros.

Toepasselijk recht:
Op de door ons gedane offertes en op alle door ons aangegane overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Home